Lees onze algemene voorwaarden voor Nederland

Algemene Voorwaarden Nederland

Algemene Voorwaarden Nederland

ALGEMENE VOORWAARDEN Warsco Units Nederland B.V.

ARTIKEL 1 DEFINITIES:

In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: Opdrachtgever: de (rechts)persoon die opdrachtnemer een opdracht geeft voor het leveren of verhuren van Producten en/of diensten, of daarvoor een offerte ontvangt; Warsco: Warsco Units Nederland B.V., de besloten vennootschap gevestigd te 5371ML Ravenstein aan de Bulk 29 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17115348. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever; Gebruikslocatie: de in de overeenkomst aangegeven locatie waar de producten door Opdrachtgever zullen worden gebruikt; Producten: de door opdrachtnemer aan opdrachtgever te leveren of geleverde producten (inclusief te verhuren of verhuurde producten); Oplevering: Het moment waarop opdrachtnemer aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat de producten zijn geïnstalleerd en/of (af)geleverd.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID:

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Warsco waaronder onder andere leveringen van producten en diensten door Warsco Units aan opdrachtgever en maken deel uit van alle overeenkomsten met opdrachtgever en zijn van toepassing op alle precontractuele situaties tussen Warsco Units en opdrachtgever, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Warsco Units zijn aanvaard en gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.5 Voorwaarden door opdrachtgevers en andere contracterende partijen gehanteerd zijn niet van toepassing ook al is daarnaar door opdrachtgevers of andere contracterende partij uitdrukkelijk verwezen

2.6 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Warsco voor de uitvoering waarvan diensten voor derden moeten worden betrokken.

ARTIKEL 3 OFFERTES

3.1 Alle offertes van Warsco zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Opdrachtgever, heeft Warsco het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Door schriftelijke bevestiging van de order, waaronder tevens wordt begrepen bevestiging middels datatransmissie, of door feitelijke uitvoering door Warsco, komt een overeenkomst tot stand.

3.2 De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Warsco slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Warsco is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.

3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 hebben offertes van Warsco een beperkte geldigheidsduur van 21 dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is Warsco gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door Warsco units van een opdracht van Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende order door Warsco of de feitelijke afgifte van een Product.

4.2 Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

4.3 De overeenkomst wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de overeenkomst (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Warsco blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

4.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

4.5 Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat Warsco ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht

4.6 De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen (en vastgelegd) in de offerte.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

5.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Prijzen zijn voorts exclusief kosten voor verpakking/ transport/Oplevering/ontmanteling en service/onderhoud, tenzij indien en voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst.

5.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Prijzen zijn voorts exclusief kosten voor verpakking/ transport/Oplevering/ontmanteling en service/onderhoud, tenzij indien en voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst.

5.2 Indien ingevolge de Overeenkomst deelleveranties zullen plaatsvinden, is Opdrachtgever gerechtigd prijzen dan wel condities tussentijds te wijzigen bij de diverse deelleveranties.

5.3 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Warsco gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

5.4 De prijzen zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

5.5 Indien de uitvoering van de opdracht aan Warsco op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is Warsco gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies.

5.6 De uren- en kostenadministratie van Warsco alsmede de daaruit te verstrekken uittreksels strekken tot volledig bewijs van de omvang van de ten behoeve van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om tegen die administratie en de daaruit vervaardigde uittreksels schriftelijk bewijs te leveren.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 De betaling van de facturen van Warsco dient effectief te geschieden in de valuta als aangegeven op de betreffende facturen, binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

6.2 Warsco is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen.

6.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Warsco heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

6.4 Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Warsco in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. Gemaakte incassokosten, waaronder begrepen de kosten van een raadsman, brengt Warsco in rekening boven op het factuurbedrag. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 125,- te verhogen met BTW.

6.5 Verrekening of beroep op enig opschortingsrecht is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.6 Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Warsco hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

6.7 Bij betalingsachterstand van koper heeft Warsco de bevoegdheid de eventuele lopende order(s) te annuleren of de levering ervan op te schorten.

6.8 Alle vorderingen worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van de koper wordt aangevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, liquideert en voorts zodra koper op enige wijze de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest en overigens verhaal van de vordering redelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen en/of koper zich niet houdt aan de bepalingen bij of krachtens deze voorwaarden gesteld.

ARTIKEL 7 LEVERTIJDEN EN TERMIJNEN

7.1 Levertijden en andere termijnen (zoals Opleveringtermijnen) gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door Opdrachtnemer opgegeven dan wel overeengekomen levertijden en termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Warsco zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht te nemen.

7.2 Opgegeven of overeengekomen levertijden en andere termijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige nakoming dient Warsco schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven.

7.3 Levertijden en termijnen zullen worden opgeschort indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Warsco dan wel indien Opdrachtgever niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting de voor het leveren van de prestatie noodzakelijke informatie te verschaffen dan wel indien Opdrachtgever niet of niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen in verband met de vervaardiging en/of Oplevering van de Producten (zoals het verkrijgen van een vergunning).

7.4 Warsco is gerechtigd nieuwe leveringen uit te stellen indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.

7.5 Warsco is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet-nakomen van levertijden of andere termijnen.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent (auteurs)rechten, merken, handelsnamen of octrooien uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen

8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, is Warsco eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar voor Opdrachtgever ontwikkelde werken.

8.3. In geval van een derde stelt dat het gebruik van de werken in strijd is met de intellectuele eigendomsrecht van die derde, zal Opdrachtgever Warsco hiervan onverwijld in kennis stellen.

8.4. Warsco heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 9 INSTALLATIE/CONSTRUCTIE/ONTMANTELING EN GEBRUIKSLOCATIE

9.1 Warsco of een door haar aangewezen derde partij zal zorgdragen voor het installeren c.q. construeren en indien van toepassing het ontmantelen van de Producten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9.2 Installatie-, constructie- en ontmantelingskosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

9.3 Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat de transportvoertuigen waarmee de Producten dienen te worden afgeleverd of dienen te worden opgehaald bij Opdrachtgever, van de afmeting als aangegeven door Warsco dan wel, bij gebreke daarvan, standaard transportvoertuigen, de vrije en onbelemmerde toegang hebben tot de Gebruikslocatie.

9.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Gebruikslocatie waarop de units goed en veilig kunnen worden opgesteld en dient er voor zorg te dragen dat de ondergrond voldoende stabiel en stevig is om de units (al dan niet in combinatie met andere Producten) te dragen en de units te gebruiken in overeenstemming met hun doel. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat een Gebruikslocatie op zijn kosten volledig is geprepareerd, inclusief markering van de precieze Gebruikslocatie. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de hellingsgraad van de ondergrond van de Gebruikslocatie niet meer bedraagt dan 20 cm van de ene zijde naar de andere zijde tenzij anders overeengekomen.

9.5 Opdrachtgever vrijwaart Warsco voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan Warsco onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Warsco.

ARTIKEL 10 KLACHTEN

10.1 Goederen afgehaald bij één van de magazijnen van Warsco dan wel bij bezorging door Warsco dienen door opdrachtgever bij in ontvangst-name te worden geïnspecteerd op uiterlijk waarneembare gebreken, manco’s en dergelijke. Eventuele klachten over storingen of gebreken met betrekking tot de Producten, waaronder mede te verstaan verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de daarvoor in de Overeenkomst gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering respectievelijk na oplevering schriftelijk en gemotiveerd aan Warsco te worden gemeld. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig dagen na aflevering respectievelijk Oplevering schriftelijk en gemotiveerd aan Warsco te worden gemeld. Bij gebreke van tijdig reclameren vervallen alle mogelijke aanspraken van Opdrachtnemer ter zake van storingen of gebreken met betrekking tot de Producten. Tevens is Opdrachtgever gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en vrachtvrij aan Opdrachtnemer te retourneren, op eerste verzoek van Opdrachtnemer.

10.2 Indien en voor zover een klacht door Warsco gegrond wordt bevonden, is Warsco uitsluitend verplicht naar zijn keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke producten te vervangen, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

10.3 Het reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Warsco.

10.4 Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Warsco, onder door Warsco te bepalen voorwaarden.

ARTIKEL 11 ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN DE PRODUKTEN

11.1 Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval van koop zolang er een eigendomsvoorbehoud van Warsco op de Producten rust, gelden de onderstaande regels van onderhoud en gebruik van de Producten.

11.2 Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Warsco geen veranderingen in of aan de Producten aanbrengen of dulden en geen materialen aan of op de Producten aanbrengen. Niettegenstaande goedkeuring van Warsco ter zake het vorengaande, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Warsco bij beëindiging van de huur voor zijn rekening zorgdragen voor het weghalen van aangebrachte materialen en herstel in de oorspronkelijke toestand zonder dat Opdrachtgever ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding.

11.3 Onderhoud, het aanbrengen van wijzigingen en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door Warsco, tenzij aan Opdrachtgever schriftelijke toestemming is verleend zelf of door derden die werkzaamheden te (doen) verrichten.

11.4 Opdrachtgever wordt geacht de Producten in goede staat en onderhoudstoestand te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal de Producten overeenkomstig hun bestemming zorgvuldig gebruiken en de Producten voor zijn rekening in goede staat en onderhoudstoestand behouden, normale gebruiksslijtage uitgezonderd. Opdrachtgever zal zorgdragen voor alle geringe en dagelijkse reparaties aan het gehuurde, waaronder mede wordt verstaan het schoonhouden en ontstoppen van putten, aan- en afvoerbuizen, sanitaire installaties, gootstenen, het onderhouden van leidingen voor gas, elektriciteit, luiken, blinden, jaloezieën, markiezen, kranen, hang- en sluitwerk en ruiten.

11.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de (collectieve) leidingwaterinstallatie. Indien en voor zover door de wet of regelgeving vereist, zal Warsco bij aflevering van de Producten aan Opdrachtgever ten aanzien van deze installatie een ''risicoanalyse''' verstrekken en vervolgens een beheersplan opstellen. Ten behoeve van de risicoanalyse dient Opdrachtgever aan Warsco de benodigde informatie te verstrekken, ten aanzien van het gebruik van de installatie. De kosten van de risicoanalyse en het beheersplan zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11.6 Bij vorst en sneeuw moet Opdrachtgever alle maatregelen nemen, waardoor het bevriezen van verwarmingsinstallaties en/of leidingen voorkomen wordt. Schade aan de Producten door bevriezing zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11.7 Warsco heeft het recht de Producten van tijd tot tijd te controleren. In geval Warsco van mening is dat de Producten op een onjuiste wijze worden gebruikt dan wel worden verwaarloosd, is Warsco gerechtigd de Producten weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Opdrachtgever.

11.8 Indien aan het einde van de huurtermijn (bij terugkeer in de depots van Warsco dan wel door hem ingeschakelde derden) naar het oordeel van Warsco de Units niet meer in goede staat en onderhoudstoestand verkeren, normale gebruiksslijtage uitgezonderd, zal Warsco Opdrachtgever hierover informeren en de units in de oorspronkelijke staat van onderhoud (laten) brengen op kosten van Opdrachtgever.

11.9 In verband met het gebruik, onderhoud en opslag van de units door Opdrachtgever dient Opdrachtgever te voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief vergunningsvereisten dan wel aanwijzingen van het bevoegde gezag. Indien met de units gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, is Opdrachtgever gehouden zorg te dragen voor de noodzakelijke goedkeuringen van de bevoegde autoriteiten.

11.10 Opdrachtgever zal geen gevaarlijke stoffen gebruiken of opslaan in de units. Gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de Opdrachtgever

11.11 Opdrachtgever zal de producten niet verkopen, overdragen, (onder)verhuren of deze bezwaren met een beperkt recht dan wel (anderszins) in gebruik geven aan een derde partij. Ingeval Opdrachtgever in strijd hiermee handelt, zal hij alsdan een direct opeisbare boete verbeuren van € 12.500,-- zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn, onverminderd het recht van Warsco op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

11.12 Opdrachtgever zal de units zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet (doen) vervoeren of verplaatsen.

ARTIKEL 12 VERGUNNINGEN/GOEDKEURINGEN

12.1 Opdrachtgever dient er op zijn kosten voor zorg te dragen dat hij tijdig over de voor de Oplevering, het gebruik en de ontmanteling van de units op basis van de wet of anderszins benodigde vergunningen en goedkeuringen beschikt (zoals bouwvergunningen).

ARTIKEL 13 NATREKKING/OPSTALRECHT

13.1 Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval van verkoop zolang de units nog onder het eigendomsvoorbehoud van Warsco vallen, is het Opdrachtgever verboden de units aard- en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen. Indien in geval van huur Opdrachtgever in strijd hiermee handelt, ontstaat hierdoor echter geen eigendom van de verhuurde units voor de eigenaar van de grond, aangezien partijen met de huurovereenkomst slechts tijdelijk gebruik van de verhuurde units ter plaatse beogen.

ARTIKEL 14 ZEKERHEDEN

14.1 Warsco is gerechtigd naar zijn oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen, indien Warsco goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal komen. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft vervalt de op Warsco rustende plicht uit de overeenkomst, onverminderd het recht van Warsco op vergoeding van schade, kosten en interesten door Opdrachtgever.

14.2 Als Opdrachtgever niet binnen de door Warsco gestelde termijn voldoet aan de zekerheidsstelling, raakt Opdrachtgever in verzuim. Warsco is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de schade op de Opdrachtgever te verhalen.

14.3 Warsco heeft op alle zaken die Warsco uit welke hoofde dan ook zal krijgen of onder zich heeft en voor alle vorderingen die Warsco op Opdrachtgever mocht krijgen of heeft ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht.

14.4 Opdrachtgever verdient op eerste verzoek van Warsco mee te werken aan een verzoek tot het vestigen van een recht van opstal door Warsco dan wel een hypotheekrecht te vestigen.

ARTIKEL 15 WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/SCHADEVERGOEDING/OPSCHORTING

15.1 Indien: a. Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt; of

15.2 Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 14 lid 1 is Warsco gerechtigd de units terug te nemen, vrij van alle rechten van Opdrachtgever en zonder de verplichting om de units weer terug te leveren aan Opdrachtgever. In een dergelijk geval zijn Warsco en zijn gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de units in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Warsco in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door Warsco zijn geleverd die zich in de units bevinden tijdig te verwijderen.

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

16.1 Behoudens in geval van dwingendrechtelijke wetsregels, zoals regels betreffende productaansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Warsco uitdrukkelijk beperkt tot de verplichtingen uit hoofde van artikel 12. Uit dien hoofde is Warsco in verband met de verhuur of verkoop van units niet aansprakelijk voor (overige) schade, inclusief gevolgschade of schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.

16.2 Met inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van artikel 18.1 is Warsco nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Warsco is alleen aansprakelijk als sprake is vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en Warsco hiervan onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke wordt gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van tekortkoming en Warsco ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Warsco in staat is adequaat te reageren. De aansprakelijkheid van Warsco is in alle gevallen steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar Warsco in voorkomend geval uitkeert, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van Warsco.

16.3 Voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Warsco of andere personen van wiens diensten Warsco gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen door deze personen voor de toepassing en het gebruik van de units is Warsco niet aansprakelijk.

16.4 Ingeval Warsco niet als producent conform artikel 6:187 e.v. BW kan worden aangemerkt, is Opdrachtgever gebonden zich, in geval van een claim wegens letselschade of schade aan in de privésfeer te gebruiken goederen, niet tot Warsco maar uitsluitend direct tot de producent van het desbetreffende product te wenden.

16.5 Opdrachtgever is gehouden Warsco en door hem ingeschakelde derde partijen te vrijwaren in geval van aanspraken van derden in verband met het bestaan en/of het gebruik van de Producten ter zake van schade waarvoor Warsco op grond van de Overeenkomst niet aansprakelijk is.

16.6 De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Warsco zelf.

16.7 Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever Warsco onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Warsco voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Warsco voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan Warsco onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Warsco.

ARTIKEL 17 OVERMACHT

17.1 Warsco is bevoegd in geval van overmacht, leverings- en andere verplichtingen op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Warsco niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

17.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Warsco tijdelijk of blijvend niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, zoals brand, weersomstandigheden waardoor zoals gebruikelijk is in de bouw niet kan worden gewerkt (zoals vorst), werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Warsco of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit Warsco’ s magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Warsco kan worden gevergd dat hij zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van Warsco’ s toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van Warsco.

17.3 Indien Warsco bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde, c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contractpunt.

ARTIKEL 18 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

18.1 Warsco verzamelt gegevens over het gebruik van haar producten/diensten. Deze gegevens ondersteunen Warsco om inzicht te krijgen of, hoe en hoe vaak bepaalde onderdelen van het product gebruikt worden. Hiermee kan Warsco haar producten en dienstverlening verbeteren en zal de gegevens ook uitsluitend hiervoor gebruiken.

18.2 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat met het aangaan van de overeenkomst hij bij wenst te dragen aan deze ontwikkeling en hiervoor zijn toestemming verleent.

18.3 Opdrachtgever stemt er tevens mee in dat Warsco persoonlijke gegevens bekendmaakt aan zijn leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is om de opdracht van Opdrachtgever uit te voeren.

18.4 Opdrachtgever dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat hij in verband met het vorengaande beschikt en blijft beschikken over de noodzakelijke toestemming van zijn functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers.

18.5 Opdrachtgever zal Warsco in verband met het bovenstaande schadeloos stellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers of de Registratiekamer).

18.6 Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.

18.7 Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

18.8 Warsco kan derden( sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Het gaat dan over specialistische kennis van die derden of middelen die Warsco niet tot haar beschikking heeft. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaat verwerken, dan zal Warsco de verplichtingen uit dit artikel ook opleggen aan deze derden. Met het aangaan van een opdracht met Warsco gaat Opdrachtgever akkoord met eventuele inschakeling van derden.

18.9 Warsco verwerkt eventuele persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Warsco hierover met Opdrachtgever andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt.

ARTIKEL 19 VERZEKERING

19.1 Warsco heeft de units verzekerd tegen brandschade aan alleen de unit, alle overige verzekeringen dienen door de opdrachtgever afgesloten te worden.

ARTIKEL 20 AANSLUITINGEN

20.1 Elektrische en sanitaire aansluitingen(Nutsleiding) en funderingskosten zijn ten allen tijde ten laste van de huurder, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 21 WIJZIGINGEN

21.1 Warsco is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Warsco niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van Warsco dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

ARTIKEL 22 MELDPLICHT DATALEKKEN

22.1De Wet vereist dat eventuele datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens door een verwerkingsverantwoordelijke van data. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover meer informatie.

22.2 Voor het bepalen of sprake is van een data-lek, gebruikt Warsco, de AVG en de Beleidsregels meldplicht datalekken als leidraad. Onder een data-lek vallen alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een malwarebesmetting of een calamiteit zoals brand in een datacenter.

22.3 Als Warsco dan wel Opdrachtgever in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zich bewust is geworden van een data-lek, meldt zij dit meteen, waar mogelijk binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Is dit niet mogelijk dan geeft zij een verklaring voor de vertraging.

22.4 De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

22.5 Indien Warsco verwerkingsverantwoordelijke is in een rechtsverhouding documenteert zij alle inbreuken, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk, de gevolgen en de genomen correctie maatregelen. Indien Opdrachtgever zich in de rol van verwerkingsverantwoordelijke bevindt, dien ook Opdrachtgever te handelen volgens dit artikel.

ARTIKEL 23 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

23.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht toepasselijk.

23.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst binnen het gebied waarbinnen Warsco is gevestigd, onverminderd het recht van Warsco een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

ARTIKEL 24 ALGEMEEN

24.1 Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.

24.2 Voor zover er strijdigheid is tussen het algemene deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke huurbepalingen hebben de specifieke verhuurvoorwaarden voorrang.

ARTIKEL 25 HUURTERMIJN

25.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vangt de huurtermijn aan op de dag van aflevering dan wel, ingeval van niet gereed Product, op de dag van Oplevering.

25.2 De huurtermijn eindigt op de datum als aangegeven in de Overeenkomst (de "einddatum") onverminderd het recht van Opdrachtnemer de Overeenkomst eerder te beëindigen op basis van artikel 16. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan of de einddatum niet bekend is dient de opdrachtgever rekening te houden met een opzegtermijn van ten minste 14 dagen in het eerste jaar dat de huurovereenkomst loopt, na het eerste jaar geldt een opzegtermijn van ten minste 30 dagen.

ARTIKEL 26 VERGOEDINGEN/HUUR

26.1 De huurprijzen zijn gebaseerd op maandprijzen en zijn exclusief BTW, onderhoud, brandstof, olie en transport. De huur loopt door op zon- en feestdagen, vorstperiodes en vakanties. De dagen van aan- en afvoer maken onverminderd deel uit van de huurperiode. Vergoedingen voor transport, levering en oplevering alsmede andere kosten dienen te worden voldaan bij de eerste huurfactuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Vergoedingen voor ontmanteling en retournering van de units dienen te worden betaald bij beëindiging van de huur.

26.2 De huurprijs en overige vergoedingen zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

26.3 Heffingen, lasten en belastingen in verband met (het gebruik van) de units zijn voor rekening van Opdrachtgever.

26.4 Betaling vindt plaats à contant bij het retourneren van het gehuurde goed, dan wel indien partijen overeengekomen zijn betaling te verrichten door voldoening per factuur. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald, zonder enig recht op korting of verrekening. Indien huurder zijn betalingsverplichting niet binnen 30 dagen na factuurdatum nakomt verkeert hij van rechtswege in verzuim, en is hij van rechtswege verschuldigd 1% rente per maand of gedeelte daarvan tot het moment van algehele voldoening over het verschuldigde bedrag. Bij betalingsachterstand van de huurder heeft Warsco de bevoegdheid ter beschikking­stelling van gehuurde zaken op te schorten. Alle vorderingen en uitstaande goederen worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement dan wel surseance van betaling wordt aangevraagd. In geval de huurder niet binnen de voormelde termijn betaalt en wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn dan heeft Warsco zonder enige ingebrekestelling het recht op 1% rente over elke maand of gedeelte daarvan waarbinnen betaling uitblijft en tevens alle op de inning van haar vorderingen vallende incassokosten. Deze incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom.

ARTIKEL 27 AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

27.1 Vanaf het moment van aflevering, dan wel Oplevering tot het moment van terugkeer van de units in de depots van Warsco is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gehuurde units, en zijn alle risico's van de units voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of in verband met (het gebruik van) de units, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door schuld van Opdrachtgever of derden dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek aan de units, behoudens ingeval Warsco aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid.

27.2 Opdrachtgever is gehouden Warsco of door Warsco ingeschakelde derden schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade die hij mocht lijden wegens verlies of diefstal van of schade aan de units, dood of letsel van derden of schade aan eigendommen van Warsco of derden ten gevolge van (geheel of ten dele) het gebruik of de staat van de units, gedurende de periode dat Opdrachtgever hiervoor de verantwoordelijkheid draagt, onafhankelijk van de oorzaak daarvan, behoudens ingeval Warsco hiervoor aansprakelijkheid draagt op basis van de Overeenkomst.

27.3 Bovengenoemde verplichtingen gelden onverminderd het bepaalde in artikel 16.

ARTIKEL 28 VERVANGING

28.1 Opdrachtnemer is gedurende de huur gerechtigd de verhuurde units te vervangen door andere units van hetzelfde type.

ARTIKEL 29 WAARBORGSOM

29.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de huurder per verhuring een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de waarde van het gehuurde. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt kan Warsco de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Warsco op schadevergoeding. De waarborgsom moet niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan Warsco, de door de huurder verschuldigde bedragen, verrekenen met de waarborgsom. De waarborgsom wordt eerst teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 30 OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

30.1 De huurder kan rechten of verplichtingen uit de huurovereenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Warsco overdragen aan respectievelijk doen overnemen door een derde. Warsco kan de toestemming onder voorwaarden verlenen. Warsco heeft het recht de eigendom van het gehuurde alsmede de rechten en verplichtingen uit hoofde van de met de huurder gesloten huurovereenkomst over te dragen aan een derde. De huurder stemt er uitdrukkelijk op voorhand mee in, dat de rechten en verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden alsmede het eigendom van het gehuurde aan een derde kan worden overgedragen.

ARTIKEL 31 AANSLUITINGEN

31.1 Elektrische en sanitaire aansluitingen (Nutsleiding) en funderingskosten zijn te allen tijde ten laste van de huurder, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 32 STICKERS EN/OF NAAMBORDEN

32.1 Het aanbrengen van stickers en/of naamborden aan de units is verboden. Per sticker of bord wordt € 25,- aan verwijderingskosten in rekening gebracht en per geboord €100,-

ARTIKEL 33 ALGEMEEN

33.1 Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.

33.2 Voor zover er strijdigheid is tussen het algemene deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke bepalingen voor verkoop hebben de specifieke voorwaarden voorrang

ARTIKEL 34 EIGENDOMSVOORBEHOUD

34.1.Alle producten blijven eigendom van Warsco tot het moment van volledige betaling door Opdrachtgever van al hetgeen hij aan Warsco is verschuldigd op basis van een overeenkomst, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een Overeenkomst (zoals rente, kosten, schade en boeten), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 BW.

34.2.Opdrachtgever is niet gerechtigd de producten te verkopen, over te dragen, te bezwaren met enig beperkt recht dan wel in (onder)verhuur te geven dan wel aan enige derde anderszins in gebruik te geven dan wel deze te verplaatsen of te vervoeren zolang Warsco een eigendomsvoorbehoud heeft met betrekking tot de Producten.

34.3.Zolang de Producten onder het eigendomsvoorbehoud van Warsco vallen, is Opdrachtgever gehouden de producten in hun oorspronkelijke vorm te laten en is hij niet gerechtigd deze te wijzigen, ook niet door zaakvorming, natrekking of vermenging.

34.4.Opdrachtgever is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop Warsco een eigendomsvoorbehoud heeft) schriftelijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Warsco. Opdrachtgever dient in een dergelijk geval Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

34.5 Vervangen materialen of goederen worden eigendom van Warsco zonder dat de koper enige aanspraak kan maken op vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

34.6 Nadat Warsco haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag Warsco de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal hiertoe volledige medewerking verlenen.

34.7 Als de Producten conform de overeenkomst zijn geleverd door Warsco en Opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud als

Opdrachtgever de verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 35 SPECIALE BESTELLINGEN

35.1 Een speciale bestelling is een bestelling die buiten het reguliere assortiment van Warsco valt.

35.2 Voor speciale bestellingen gelden afwijkende prijzen en/of leveringsvoorwaarden, die schriftelijk worden overeengekomen.

35.3 Bij de juiste uitvoering van een speciale bestelling worden deze goederen nimmer door Warsco retour genomen. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.

35.4 Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs kan worden verwacht om Warsco tot aflevering in staat te stellen.

ARTIKEL 36 GARANTIE

36.1 Op de door Warsco geleverde goederen gelden de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.

36.2 Elk recht op garantie vervalt, wanneer de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd of het geleverde product niet volgens zijn bestemming en/of onoordeelkundig wordt gebruikt of er in strijd is gehandeld met de door Warsco of onze leveranciers schriftelijk of mondeling gegeven instructies of in geval van normale slijtage.