Lees onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ons evenals op de uitvoering daarvan. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard. De algemene voorwaarden die voorkomen op documenten van de opdrachtgever aanvaarden wij niet. In geval van aanvaarding van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden onderhavige voorwaarden als aanvullend. De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na ondertekening van de orderbevestiging door de afgevaardigde bestuurder van de nv WARSCO UNITS.
 2. De in onze bestelbon of offerte weergegeven prijzen zijn vermeld in euro en exclusief B.T.W., die steeds ten laste valt van de opdrachtgever. De offerte verbindt ons pas na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever. Bij gebreke van ondertekening door de opdrachtgever binnen de 30 dagen na verzending van de offerte komt deze te vervallen. De prijzen kunnen niet beschouwd worden als een absolute forfait en zij zijn daarenboven gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en goederen/artikelen. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij het recht voor om deze wijzigingen aan te rekenen. In geval de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen vervalt de bestelbon of offerte. Hiervoor kan geen schadevergoeding gevorderd worden van ons. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs. Indien de uitvoeringsplannen gewijzigd worden en/of er foutieve gegevens verschaft zijn op basis waarvan de offerte werd opgesteld, hebben wij het recht om onze prijzen aan te passen aan de gevraagde uitvoering. Ingeval de opdrachtgever een andere facturatie wenst dan de gegevens vermeld op de bestelbon of offerte, zal er een administratiekost van 50 euro worden aangerekend.
 3. Het ons bezorgen van productie-elementen (grondstoffen, model, tekeningen, uitvoeringsplannen, kopij en/of digitale bestanden, …) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich mee aan ons de uitvoering van het werk toe te vertrouwen en/of ons voor de gemaakte kosten te vergoeden. Voor bijwerken of meerwerken die gedurende de uitvoering noodzakelijk zouden blijken om te komen tot een deugdelijke uitvoering, is geen schriftelijke bestelling noodzakelijk. Behoudens wanneer de opdrachtgever binnen de twee dagen na aanvang der uitvoering en alleszins voorafgaandelijk aan de beëindiging ervan bij aangetekend schrijven zou protesteren tegen de door ons uitgevoerde wijziging, wordt het werk geacht mondeling te zijn besteld.
 4. Bij gedeeltelijke afbestelling der werken of bij door de opdrachtgever opgedragen minwerken is van rechtswege en boven de vergoeding voor de uitgevoerde werken en geleverde of verwerkte materialen een forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling verschuldigd van 30 % op het afbestelde.
 5. De goederen worden vervoerd op gevaar, kosten en risico van de opdrachtgever behoudens wanneer de verzending vrachtvrij zou gebeuren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van het werfadres. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd of geplaatst, rekeninghoudend met de afmetingen van de vrachtwagen, te leveren goederen en de ondergrond. Vóór elke levering brengt de opdrachtgever ons op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften die op de leveringsplaats voor het onthaal van externe bedrijven gelden (preventieplan, veiligheidsprotocol, instructies). De opdrachtgever is gehouden de staat van de goederen na te gaan bij hun aankomst en is zelf verantwoordelijk voor eventueel verhaal tegen de vervoerders. De werf dient door de opdrachtgever toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken. De opdrachtgever zal Warsco Units informeren over de aanwezigheid van ondergrondse installaties & leidingen & vrijwaart Warsco Units voor eventuele beschadigingen aan ondergrondse installaties & leidingen. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend. Indien de goederen niet door de opdrachtgever worden afgehaald of door ons kunnen afgeleverd worden op het afgesproken tijdstip, worden er stockagekosten aangerekend. Tevens wordt in dat geval de facturatie onmiddellijk opeisbaar.
 6. De opdrachtgever dient vóór de levering alle administratieve formaliteiten te vervullen die voor de installatie van het materieel op zijn terrein vereist zijn. In geen geval zijn wij verantwoordelijk in geval van problemen of vertraging bij het verkrijgen van de administratieve vergunningen en documenten.
 7. Ons materieel is gewaarborgd gedurende 6 maanden vanaf de leveringsdatum. Wanneer de materialen niet door ons worden geleverd of voorgeschreven, dragen wij geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft de kwaliteit en keuze van deze materialen. Gebeurlijke gebreken, zelfs uitvoeringsgebreken, die te wijten zouden zijn aan de keuze of het voorschrift van een verkeerd, ongeschikt of minderwaardig materiaal, zijn ten laste van de opdrachtgever. Ditzelfde geldt voor eventuele conceptiefouten indien de plannen en tekeningen niet door ons werden opgesteld of wanneer deze werden opgesteld conform de specifieke wensen van de opdrachtgever. Indien de montage gebeurt door de opdrachtgever of door derden worden fouten in de installatie beschouwd te zijn veroorzaakt door de montage, behoudens bewijs van het tegendeel. De opdrachtgever vrijwaart ons voor vorderingen van derden op basis van schade veroorzaakt door de werken zonder enige fout vanwege ons.
 8. Klachten betreffende verborgen gebreken, moeten ons bereiken binnen de acht dagen en bij aangetekend schrijven. In het andere geval worden zij niet aanvaard en dezelfde bepaling geldt voor wat betreft een eventueel protest van facturatie. Ingeval wij de gegrondheid van de klacht erkennen, is onze verplichting, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding, ertoe beperkt de betwiste materialen te herstellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant en/of leverancier aangebracht. Wanneer de facturatie tijdig en terecht geprotesteerd werd door de opdrachtgever, heeft deze slechts het recht op inhouding van het gefactureerde bedrag dat betrekking heeft op het geprotesteerde onderdeel van de factuur. Het resterende gedeelte is betaalbaar conform het vermelde in artikel 8.
 9. Alle facturen zijn behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding volledig en zonder recht tot inhouding van waarborgen betaalbaar op de firma uiterlijk binnen de dertig dagen na het einde van de maand waarbinnen de factuur werd uitgeschreven. Betalingen aan tussenpersonen worden als niet-bestaande beschouwd. Ingeval van niet betaling van de factuur op haar vervaldatum is vanaf de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege een intrest verschuldigd t.b.v. 11,50 % op het openstaande factuurbedrag. Ook is door het enkel feit van de niet betaling van een factuur op haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair schadebeding verschuldigd t.b.v. 10 % op het factuurbedrag en dit met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500. Eventuele onkosten die verbonden zijn aan onbetaald gebleven wisselbrieven of cheques zijn in deze schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend, evenals de kostprijs van de aangetekende aanmaningen. Indien wij ons ingevolge betalingsachterstand en/of andere betwistingen te wijten aan de opdrachtgever in rechte dienen te wenden zijn de invorderings- en andere gerechtskosten, met inbegrip van de kosten van een advocaat, ten laste van de opdrachtgever., dewelke minimaal begroot worden op het bedrag toegekend conform art. 1022 Ger. W. Deze kosten zijn cumuleerbaar met het hierboven vermelde schadebeding dat andere schade dekt.
 10. De verkochte goederen blijven onze eigendom tot de integrale betaling van de prijs. Zij kunnen bijgevolg niet onroerend door bestemming of incorporatie worden. Niettemin draagt de opdrachtgever vanaf de levering het risico voor verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging van de goederen. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Stockagekosten worden in rekening gebracht.
 11. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldatum of bij het in protest zijn van een wissel, worden onmiddellijk alle andere verschuldigde sommen eisbaar en behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte en zonder dat de opdrachtgever over enig verhaal kan beschikken. In dat geval wordt de schadevergoeding gevorderd conform artikel 16. Zolang de volledige som van bestelling, levering en plaatsing niet betaald is, gaat de opdrachtgever akkoord dat wij automatisch gesubrogeerd zijn in al zijn rechten, voor alle bedragen die hem toekomen of zouden toekomen van zijn afnemer.
 12. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de opdrachtgever mogen zij niet misbruikt worden, noch door de opdrachtgever, noch door derden. Zij moeten op eenvoudig verzoek onmiddellijk worden geretourneerd. Wij hebben het recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de opdrachtgever enige vergoeding verschuldigd te zijn. De opdrachtgever is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en wij behouden ons het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom.
 13. Voorafgaand aan de werken wordt een voorschot gefactureerd en wij behouden ons het recht voor om ook gedurende de werken voorschotten te factureren naarmate de werken vorderen. Wanneer er gewerkt wordt met vorderingsstaten, is de opdrachtgever gehouden deze aan ons terug te bezorgen uiterlijk binnen de 10 dagen, bij gebreke waarvan deze geacht worden goedgekeurd te zijn en wij het recht hebben tot facturatie over te gaan. Indien het voorafgaand aan de werken gefactureerde voorschot of de gedurende de werken gefactureerde sommen door de opdrachtgever niet worden betaald op hun vervaldatum, behouden wij ons het recht voor om de werken hetzij niet aan te vangen, hetzij zonder voorafgaande ingebrekestelling stop te zetten en steeds zonder dat opzichtens ons enig verhaal mogelijk is. De leverings- en uitvoeringstermijn wordt opgeschort tot na ontvangst van de betaling van de openstaande facturatie. Wij behouden ons het recht voor om van de opdrachtgever te eisen dat een bankwaarborg wordt verleend tot waarborg van diens betalingsverbintenissen en om de werken niet aan te vangen en/of onmiddellijk zonder voorafgaand ingebrekestelling stop te zetten indien deze waarborgen niet of niet tijdig worden verleend. Wij behouden ons het recht voor de werken slechts aan te vangen na voorlegging van alle benodigde vergunning en dragen desbetreffend geen enkele aansprakelijkheid.
 14. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij benadering opgegeven en verbinden ons niet. De leverings- en uitvoeringstermijn neemt pas een aanvang vanaf de ontvangst van de door de opdrachtgever schriftelijk goedgekeurde uitvoeringsplannen en materialen en/of toestellen, zelfs wanneer wij de werken reeds gestart zijn. Weerverletdagen worden steeds in mindering gebracht van de uitvoeringstermijn. De vaststellingen van het KMI-station dat het dichtst in de buurt van de werf ligt, worden als bindend beschouwd. Wanneer de opdracht in fasen verloopt, hebben wij het recht de uitvoering van de volgende fase op te schorten tot schriftelijke goedkeuring van de vorige fase. Ingeval van meerwerken of een aanvullende opdracht wordt de leverings- en uitvoeringstermijn proportioneel verlengd met een termijn noodzakelijk voor de uitvoering van deze werken. Vertraging in de uitvoering verleent de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Gevallen van overmacht, o.m. oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lockout, zowel oorzaken die bij onze leveranciers of vervoerders, machinebreuk, brand, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid, schorten de uitvoering van onze verbintenissen op. Bovendien zullen wij vrij kunnen opteren voor de ontbinding van de overeenkomst, zonder enige schadevergoeding maar met terugstorting van de betaalde voorschotten voor niet geleverde goederen en/of prestaties. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de opdrachtgever of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de opdrachtgever werken, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd voor alle door ons rechtstreeks of onrechtstreeks geleden schade, met een minimum van € 25 per dag. Wij bepalen zelf wanneer wij de werken opnieuw kunnen aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Alle goederen moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, zoniet hebben wij het recht om het contract te verbreken of als ontbonden te aanzien en betaling te eisen van het bedrag van de bestelling, te verhogen met eventuele opslagkosten en alle andere kosten, die wij uit dien hoofde zouden hebben.
 15. Het ondertekenen door de opdrachtgever voor ontvangst van goederen sluit de aanvaarding van de conforme levering van deze goederen in. De keuring en oplevering van werken gebeurt onmiddellijk en eventueel stilzwijgend op het ogenblik van de beëindiging ervan en dit ongeacht of er al dan niet een openstaand factuursaldo bestaat. Behoudens ingeval van andersluidende schriftelijke overeenkomst worden de werken, zelfs gedeeltelijke werken en ongeacht of zij al dan niet beëindigd zijn, opgeleverd door de ingebruikname ervan en dit ongeacht of dit gebeurt door andere ambachten of door de opdrachtgever of derden. Eventuele opmerkingen dienen derhalve geformuleerd op het ogenblik van de beëindiging en inspectie der werken. De oplevering, ook stilzwijgend, sluit elke betwisting uit over zichtbare of verborgen gebreken, behoudens deze die ressorteren onder toepassing van de artikelen 1792 en 2270 B.W.
 16. Onze vrijwaringsverbintenis voor gebreken in de geleverde goederen en materialen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers en onderaannemers. In geen geval zijn wij gehouden tot het verlenen van waarborg :

- ingeval de eigenaar of derden herstellingen of wijzigingen hebben uitgevoerd;

- ingevolge het verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;

- ingevolge schade veroorzaakt door overmacht;

- ingevolge de toevoeging en het gebruik van bijkomende stukken/apparatuur op een wijze die niet conform onze of de technische voorschriften van de leverancier is;

- ingevolge een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de opdrachtgever of zijn aangestelden;

- ingevolge een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer wij dit gebruik schriftelijk hebben toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst;

- ingeval de materialen en toestellen door de opdrachtgever ter beschikking werden gesteld.

- ingevolge vorst- of vochtschade;

- ingeval van krassen of uitwendige beschadiging vastgesteld na ondertekening van de afleveringsbon;

Enkel de schade aan de door ons geleverde en geplaatste onderdelen worden in aanmerking genomen nadat onze fout werd aangetoond. Wij zullen in dergelijk gevallen nieuwe producten of hun onderdelen ter beschikking stellen of monteren doch enkel nadat de oude teruggegeven werden. Niet in aanmerking komt de schade aan “werken en eigendommen” van derden en alle soorten gevolgschade, waterschade, bedrijfsstoornis, etc., behoudens dewelke gedekt wordt door een eventueel door ons afgesloten verzekering, beperkt tot de door ons afgesloten verzekering. In geen geval zijn wij gehouden tot betaling van vertragingsboetes die aan de opdrachtgever worden opgelegd. Tevens wordt verwezen naar hetgeen gesteld werd in artikel 7. Warsco Units heeft een verzekering (polis uitbating) onderschreven bij “ZURICH - onder polis nummer 5034057” waarin deze bij een verzekerd schadegeval de volgende waarborgen verleend. Een tussenkomst tot een maximum van 2.500.000 euro/schadegeval/verzekeringsjaar voor lichamelijke, stoffelijke & onstoffelijke gevolgschade, zijn voorzien. Er is een limiet van tussenkomst voor zuiver onstoffelijke schade tbv 1.000.000 euro/schadegeval/verzekeringsjaar & voor de contractuele overdracht art 544 bedraagt deze 500.000 euro/schadegeval/verzekeringsjaar. Warsco Units’ aansprakelijkheid is steeds beperkt tot deze bedragen. Alle polissen van de contractant dienen te worden afgesloten met afstand van verhaal jegens Warsco Units.

 1. Wanneer de overeenkomst verbroken of ontbonden wordt door de opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimumvergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. Wij behouden ons het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken, dan wel de geleverde goederen terug te nemen mits het uitschrijven van een kredietnota, verhoogd met voormelde schadevergoeding.
 2. Wij behouden ons het recht voor om conform art 20,5° van de Hypotheekwet binnen de 15 dagen na levering, een eensluidend verklaard afschrift van de factuur of van elke andere akte, waaruit de verkoop blijkt, neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarin de opdrachtgever zijn woonplaats heeft of bij gebreke hiervan zijn verblijfplaats.
 3. De opdrachtgever draagt, met naleving van de wettelijke formaliteiten en beperkingen, aan WARSCO UNITS al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op alle schuldenaars over en, in het algemeen, alle bedragen die hem uit welke hoofde ook zouden toekomen. Ingeval van niet-uitvoering door de opdrachtgever van om het even welke van zijn verplichtingen tegenover ons, mogen wij, zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling, op kosten van de opdrachtgever, overgaan tot de aanzegging of de betekening van de voormelde overdracht aan de schuldenaars van de overgedragen schuldvorderingen die vanaf dat ogenblik enkel aan ons rechtsgeldig kunnen betalen. De opdrachtgever verbindt zich ertoe aan ons, op ons eenvoudig verzoek, alle inlichtingen en alle documenten over de schuldvorderingen te verstrekken. Hij machtigt ons om dergelijke inlichtingen of documenten op te vragen bij derde schuldenaars van de overdragen schuldvorderingen.

20. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst en van deze overeenkomst in haar geheel niet in het gedrang. Een eventueel nietige of niet-toepasbare bepaling wordt in onderling overleg door partijen vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijk intentie van de nietige of niet-toepasbare bepaling zo goed mogelijk benadert.

21. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing en ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen of Limburg, afdeling Tongeren bevoegd om daarvan kennis te nemen. Wij behouden ons het recht voor te dagvaarden voor de rechtbank bevoegd voor de woonplaats van de opdrachtgever dan wel deze bevoegd voor de plaats waar de verbintenis, waarover het geschil loopt, ontstaan is of moet worden uitgevoerd.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

22. Met betrekking tot huur gelden hogervermelde artikelen onverkort, doch zijn onderstaande artikelen van specifieke toepassing.

23. Alle goederen blijven de uitsluitende eigendom van WARSCO UNITS. De huurder verbindt zich ertoe om het materieel als huurmaterieel in zijn boekhouding in te schrijven en het bij alle gelegenheden als dusdanig voor te stellen. De huurder dient zich te onthouden van alle mogelijke transacties m.b.t. de goederen, ongeacht of het een verkoop, borgstelling, inpandgeving, transport, ontlening of lening betreft. Bij dreigende inbeslagname van één der goederen verbindt de huurder er zich toe om deze overeenkomst te tonen aan de inbeslagnemer of diens aangestelde en uitdrukkelijk te laten akteren dat de goederen uitsluitend eigendom zijn en blijven van WARSCO UNITS. De huurder is er toe gehouden WARSCO UNITS onmiddellijk en zonder verwijl in kennis te stellen van de dreiging tot inbeslagname, zodat WARSCO UNITS de nodige maatregelen kan treffen ter bescherming van diens eigendom.

24. De minimum huurperiode van de units die zal worden gefactureerd bedraagt 1 maand (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). De minimum opzegperiode van units bedraagt 14 dagen (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). Iedere opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

25. Vóór de levering of tijdens de duur van de overeenkomst behouden wij ons het recht voor om een zekerheidsstelling of eender welke andere betalingsgarantie te eisen (vooruitbetaling, bankgarantie, enz.). De zekerheidsstelling is een waarborgsom die na de inning van alle contractueel verschuldigde bedragen wordt terugbetaald. In geval van wanbetaling, faillissement, vereffening, WCO, uitstel van betaling of eender welke daarmee gelijkgestelde maatregel van de huurder wordt deze zekerheidsstelling in verhouding tot het bedrag ervan op de schuldvordering van de verhuurder toegerekend.

26. Ingeval de opdrachtgever een feitelijke vereniging is, is de ondertekenaar van de bestelbon hoofdelijk gehouden tot betaling van de door ons geleverde prestaties.

27. De opdrachtgever is (strafrechtelijk) verantwoordelijk voor de plaatsing van de nodige signalisatie en zal WARSCO UNITS vrijwaren voor alle schade die door een gebrek hiervan wordt veroorzaakt.

28. Verplaatsingen mogen enkel gebeuren door personeel en materieel van WARSCO UNITS. Elke afwijking hierop dient schriftelijk aangevraagd te worden. Het terrein dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn voor onze transportmiddelen. Indien het terrein niet voldoende toegankelijk is, zal WARSCO UNITS de goederen retourneren en is ze slechts gehouden terug te komen plaatsen nadat de opdrachtgever het bewijs geleverd heeft dat het terrein toegankelijk is. Bovendien loopt de huurperiode in dat geval door. De kosten van retournering en herplaatsing van de goederen zijn ten laste van de huurder.

29. Elektrische en sanitaire aansluitingen (nutsleidingen) en eventuele kosten voor het aanbrengen van funderingen zijn ten laste van de huurder. Afhankelijk van het gebruik van het gehuurde materieel kunnen de administratieve overheden en alle bevoegde instanties speciale voorzieningen eisen: brandblusapparaten, veiligheids- of noodverlichting, watertoevoer-punten, panieksloten, borstweringen, of eventueel andere apparatuur. Dergelijke prestaties worden in dat geval bijkomend gefactureerd.

30. WARSCO UNITS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke laattijdige leveringen en afhalingen, noch voor werkvertragingen te wijten aan het niet functioneren van het gehuurde goed. Bij een defect aan een gehuurd goed dient WARSCO UNITS onmiddellijk schriftelijk verwittigd te worden.

31. WARSCO UNITS verzekert de geleverde goederen tegen brand- storm- en hagelschade met afstand van verhaal tav de huurder tenzij in geval van kwaad opzet. De contractuele vrijstellingen van Warsco Units in het kader van de verzekeringspolissen blijven steeds ten laste van de WARSCO UNITS. De huurder neemt alle maatregelen om de goederen te beschermen tegen brand, waterschade of overstromingen, vorst, diefstal en andere risico's. De huurder verbindt zich er toe de unit(s) te laten verzekeren tegen alle mogelijke beschadigingen waaronder oa, diefstal, vandalisme, overstromingen enz. Verzekeringspolis en premiekwitantie dienen op verzoek aan WARSCO UNITS te worden vertoond. De huurder dient Warsco Units steeds én vrijwillig én op eerste verzoek te verdedigen, vrijwaren en vergoeden van en tegen alle verliezen, schade, kosten, beschadigingen, klachten, procedures, van welke aard dan ook, die zich voordoen in het kader van deze overeenkomst en dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Alle polissen dienen te worden afgesloten met afstand van verhaal jegens Warsco Units. Indien de verzekeraar van de huurder, Warsco Units toch zou aanspreken dienen wij hiervoor steeds gevrijwaard te worden door de huurder. Schade en verliezen die niet vergoedbaar zijn ingevolge de voorwaarden van de polis, afgesloten door de huurder, zullen in geen geval door Warsco Units worden vergoed en zullen ten laste blijven van de huurder. De huurder staat in voor de kosten van het onderhoud, de reparaties, de vernieuwing en de vervanging van het gehuurde materieel alsook van de inrichting en het toebehoren. WARSCO UNITS is in geen geval verantwoordelijk voor schade aan de inboedel.

32. Wijzigingen en/of aanpassingen aan het gehuurde goed zijn verboden. Het aanbrengen van stickers of borden aan de unit is verboden. Per sticker wordt er een verwijderingskost van € 25 geteld en per geboord gat een bedrag van € 100.

33. Het is de huurder verboden de huur geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. In geen geval zal de huurder zich kunnen beroepen op stilzwijgende toestemming. Het is tevens verboden het goed geheel of gedeeltelijk onder te verhuren.

34. Ingeval van ongeoorloofd gebruik hebben wij het recht om de gehuurde goederen onmiddellijk terug te nemen. De opdrachtgever is in dat geval de huur voor de resterende huurperiode verschuldigd, onverminderd de aangerichte schade. Ongeoorloofd gebruik is gebruik van het gehuurde goed waartoe dit niet uitdrukkelijk bestemd werd.

35. Bij terughaling wordt de unit door ons in het depot gecontroleerd en eventuele gebreken worden aangerekend. De huurder heeft na ontvangst van de kostenstaat 3 dagen om zich op onze depot te komen vergewissen van de schade en ontbrekende zaken terug te bezorgen. De huurder is verantwoordelijk voor alle beschadiging aan de goederen, zelfs deze veroorzaakt door overmacht of toeval en/of door derden. De huurder is er toe gehouden de aangerichte schade aan de goederen te vergoeden binnen de acht dagen na voorlegging van de herstellingsfactuur. De units worden geacht in zuivere staat te zijn geleverd. Eventuele opmerkingen hierover dienen op de leveringsbon te worden gemeld. Bij het ophalen worden de reinigingskosten aangerekend zonder voorgaande verwittiging.